Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Dorienfotografie omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Dorienfotografie wijst u er graag op om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

 

Dorienfotografie is statutair gevestigd in Hoorn en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 37160501 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacybeleid is Dorienfotografie bereikbaar op werkdagen vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 06 24 75 65 65

 

Verwerken van persoonsgegevens

 

Dorienfotografie als verwerker

Dorienfotografie maakt foto’s in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan onder meer uit scholen, bedrijven en particulieren. Foto’s worden in sommige gevallen door Dorienfotografie online ter beschikking gesteld aan bijvoorbeeld de ouders van schoolgaande kinderen of de opdrachtgever. De foto’s blijven voor onbepaalde tijd beschikbaar. Al deze activiteiten voert Dorienfotografie uit in opdracht van de opdrachtgevers. Dorienfotografie wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als ‘verwerker’ als bedoeld in de privacywetgeving.

 

Dorienfotografie als verwerkingsverantwoordelijke

Zoals aangegeven worden sommige foto’s online beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld ouders van schoolgaande kinderen, werknemers van een bepaald bedrijf of particulieren. Voor die personen is het mogelijk om de voor hen relevante foto’s te bestellen. Als men dat wil, wordt het plaatsen van een bestelling een overeenkomst met Dorienfotografie aangegaan. Bij het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst worden persoonsgegevens door Dorienfotografie verwerkt, teneinde de betreffende foto’s uiteindelijk te kunnen bezorgen bij de personen die de foto’s hebben besteld. Het gaat hier om gegevensverwerking van de gewenste foto’s, de NAW-gegevens en het emailadres van de personen die de foto’s bestellen. Deze gegevens verwerkt Dorienfotografie, omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is dan ook onderdeel van de overeenkomst. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

Worden foto’s kant en klaar aangeleverd, dan worden er geen NAW-gegevens verwerkt.

 

De NAW-gegevens en het e-mailadres van personen die een bestelling plaatsen worden – naast dat deze persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst – voor onbepaalde tijd opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Dorienfotografie. Deze persoonsgegevens worden daarin opgeslagen zodat Dorienfotografie bestaande klanten kan informeren aangaande relevante gegevens met betrekking tot de overeenkomst. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Dorienfotografie. Dit belang bestaat concreet uit een gerechtvaardigd commercieel belang van Dorienfotografie bij het onderhouden van rechtstreekse contracten met klanten.

 

De door Dorienfotografie gemaakte foto’s worden door Dorienfotografie ook verwerkt om deze voor een periode van 7 jaar te bewaren. Deze gegevensverwerkingen voert Dorienfotografie in opdrachten van de scholen en bedrijven uit, zodat uitvoering kan worden gegeven aan de opdrachtverstrekking.

Als Dorienfotografie voor deze gegevensverklaringen als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt aangemerkt, dan zijn deze gegevensverklaringen noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Dorienfotografie. Dit belang bestaat concreet uit het kunnen aanbieden van dienstverlening die over het algemeen door de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens wettelijk vertegenwoordiger(s) worden over deze gegevensverwerkingen door de opdrachtgevers geïnformeerd en zij worden gewezen op de mogelijkheid om de persoonsgegevens te laten verwijderen of van verwerking uit te sluiten. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverklaringen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan).

 

Op de website van Dorienfotografie is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Dorienfotografie de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat ander de communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor behartiging van het gerechtvaardigde beland van Dorienfotografie. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Dorienfotografie om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

 

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is.

 

Bestelinformatie

Bewaart Dorienfotografie tot 7 jaar na opdrachtverstrekking

Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Dorienfotografie de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging

De website van Dorienfotografie waarop ingelogd dient te worden om foto’s te kunnen bestellen worden onder meer beveiligd door unieke logins en wachtwoorden.

 

Bewerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Dorienfotografie worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub verwerkers. Hierbij valt te denken aan  oypo, fotolaboratoria en een incassobureau. De verwerkers en sub verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Dorienfotografie en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de hierboven genoemde verwerkers en sub verwerkers) niet versterkt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Je privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (hierna:’AVG) is er sprake van een aantal rechten. Zo is er sprake van het recht om Dorienfotografie te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook bestaat het recht om Dorienfotografie te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden bestaat ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art 20 AVG) en het recht van bezwaar (art 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over toepassingsgebieden om een of meer van deze rechten uit te oefenen.

Voor onze website, Facebook, Instagram en Linkedin pagina gebruiken wij presentatiemateriaal in de vorm van foto’s. Foto’s worden alleen met toestemming geplaatst.

Wanneer u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Afgezien van bovenstaande rechten, bestaat altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 04-06-2018